Wat is psychotherapie?


Psychotherapie is een vorm van hulpverlening voor mensen met psychische klachten en problemen. Psychotherapie kan tot doel hebben:
- vermindering of het beter hanteerbaar maken van psychische klachten
- verbetering van functioneren en verhoging van kwaliteit van leven.

Welke vormen van psychotherapie zijn er?
In de psychotherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende referentiekaders. Te onderscheiden zijn het klachtgerichte en het persoonsgerichte referentie kader. Binnen het klachtgerichte kader is Cognitieve gedragstherapie (CGT) het meest bekend. CGT richt zich primair op klachtreductie. Het persoonsgerichte kader is gericht op duurzame persoonlijkheidsontwikkeling. Deze therapieën duren vaak langer en zijn ook intensiever.
Cliëntgerichte psychotherapie hoort bij deze categorie.

Wat doe ik?
Ik heb mij vooral gespecialiseerd in het persoonsgerichte kader, met name in de Cliëntgerichte psychotherapie en de daaraan verwante Emotion focused therapy (EFT).
Bij Cliëntgerichte psychotherapie en Emotion focused therapy wordt er van uitgegaan dat emoties een centrale rol spelen in het psychisch functioneren. Zij vormen het fundament van hoe wij onszelf beleven en gedragen. Emoties worden gezien als de creatieve en organiserende kracht in het leven van een mens. Deze vorm van psychotherapie helpt U om uw emoties, gedachten en gedragingen beter te kunnen plaatsen en hanteren. Samen met u wordt gezocht naar de samenhang tussen uw geschiedenis en uw actuele situatie. Indien nodig wordt aandacht besteed aan het verwerken van beladen ervaringen. In dit proces leert u zichzelf beter kennen, leert u eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen. Daardoor verminderen of verdwijnen symptomen. Voor meer informatie: www.vpep.nl en www.emotionfocusedclinic.org
Wat verder nog belangrijk is.
Voor het maken van een keuze is het belangrijk dat de therapievorm u aanspreekt en dat deze aansluit bij uw specifieke problematiek en hulpvraag.
De psychotherapeut lost de problemen niet voor u op. Hij gaat samen met u een proces aan dat er op gericht is u sterker te maken of u helpt te voorkomen in steeds dezelfde patronen te verzanden.